Teamcoaching:

 

•     De Badplaats helpt om het resultaat van uw organisatie te verbeteren, door middel van teamcoaching.

 

 

Wat is teamcoaching?


Teamcoaching is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele teamontwikkeling en voor het bereiken van de doelstellingen van uw organisatie. Een team heeft een opdracht van de organisatie in de vorm van doelstellingen, bijdrage aan het primaire proces, verantwoordelijkheid voor de uitvoering van processen en procedures, enz.

 

 

vlottrekken-color

 

Een team dat zich verantwoordelijk voelt voor het werk, zal effectiever werken. Dat betekent dat het eerder en alerter reageert op verstoringen, beschikt over goede communicatie, zich houdt aan rapportage en afspraken met andere teamleden.

 

Met behulp van teamcoaching wordt het besef ontwikkeld dat zingeving en samenwerking het werken in een team waarde en betekenis geven. Centraal hierbij staat: wat willen we met ons team bereiken en hoe gaan we dat realiseren?

 

 Teamcoaching betekent dat je het team in contact brengt met de feiten en consequenties van het eigen handelen. Het team leert om los van de eigen oordelen te kijken naar de effecten van hun handelen. Het leerproces van de groep als geheel (systeem) staat hier in centraal. Het team leert om te gaan met tegenslagen, feedback en veranderingen. Het team, de optelsom van de individuele leden heeft 'een eigen identiteit'. Het team hanteert een aantal regels en procedures die de onderlinge samenwerking reguleren. Een deel van deze regels is echter impliciet en worden dus niet meer benoemd.

 

Voorbeelden van zaken die optreden zijn "er is te weinig structuur in ons team", "we houden ons niet aan de afspraken", "we nemen geen besluiten". Met teamcoaching gaat men op zoek gaat naar de ware veroorzakers van geremde groei. Met teamcoachen krijgt het team inzicht in het waarom zij als team een ongewenste situatie in stand houden. Een team is voortdurend in beweging. Aanpassen aan nieuwe veranderingen, zoals nieuw beleid, nieuwe teamleden, verstoringen in het werk, enz is noodzakelijk. De manier waarop het team met deze veranderingen omgaat, is wezenlijk voor haar groeiproces en functioneren binnen de organisatie.

 

 

De aanpak van teamcoaching


Een team kent 4 groeistadia (Hersey en Blanchard):


• M1: Forming: een losse groep mensen die elkaar net kennen.
• M2: Storming: de mensen stemmen de taak af, dit gaat samen met conflicten en weerstanden.
• M3: Norming: het team functioneert goed en is naar binnen gericht.
• M4: Performing: het team excelleert en is naar buiten gericht

 

Afhankelijk van de (ontwikkelings)vraag van het team en de groeifase waarin het zich bevindt wordt er gekozen voor een passende aanpak. Een M1 team is nog geen groep maar een verzameling van individuen. De nadruk bij teamcoaching in een M1 team ligt bij binding scheppen over de groepsdoelen (wat gaan gaan we doen), leren besluiten nemen en bewaken, omgaan met feed back, afspraken maken en nakomen.


Bij een M2 team is het team een groep maar nog geen team! De groep wordt gecoacht op verantwoordelijkheid voor doelstellingen, inhoud van het werk, procedures van het werk en de samenwerking in de groep, zoals feedback geven, onderhandelen en conflicten hanteren.

 

Een M3 is een (h)echt team dat prima kan samenwerken. Echter, is het nog niet naar buiten gericht op de organisatie als geheel. Een M3 team gaat grenzen slechten op weg naar M4 team. Hiervoor is nodig om te werken aan resultaatsverantwoordelijkheid, zelfmanagement, samenwerken met andere teams en resultaatsverantwoordelijkheid.

 

Tijdens teambijeenkomsten (en activiteiten) wordt het gedrag van het team bekeken in de hier- en-nu situatie en wordt een parallel getrokken naar hoe uw team zich manifesteert in de dagelijkse praktijk.

In hoeverre neemt het team de verantwoordelijkheid voor het resultaat?

Vindt er voldoende interactie tussen de teamleden plaats waarin zij naar elkaar luisteren en elkaar helpen om alle mogelijkheden die de groep in zich heeft optimaal te benutten?

Waar zet het team zichzelf vast en waar creëert het beweging?

Het gaat erom inzicht te krijgen in hoe het team als geheel functioneert.
De teamcoach is geen voorzitter van het team en neemt zeker de plaats van de manager niet in. De teamcoach bespreekt zijn observaties van het team met de teamleden met als doel dat men erover gaat nadenken en met elkaar in gesprek raakt.

 

 

Waarom Teamcoaching?


• het is een manier om uw team doeltreffender, efficiënter, daadkrachtiger, gemotiveerder te krijgen.
• het versterkt de onderlinge samenwerking door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie, feedback geven en elkaar aanspreken en wederzijds begrip.
• het is een manier is om optimaal gebruik te kunnen gaan maken van de unieke kwaliteiten en talenten van individuele teamleden, zodat elk teamlid optimaal ingezet kan worden en het geheel meer wordt dan de som der delen.
• het is een manier om de sfeer in een team te verbeteren en daarmee het werkplezier (en vaak ook de productiviteit) te verbeteren.
• teamcoaching bevordert het onderling vertrouwen en openheid.
• de doelen van de individuele teamleden en van het team als geheel worden helderder.

 

 

 

Interim management:

 

•    Het kan zijn dat uw organisatie tijdelijk iemand nodig heeft, of dat er onrust in de organisatie is, waar uw vragen over heeft. Ik heb ervaring in een non-profitorganisatie, het speciaal onderwijs (cluster IV) en het basisonderwijs. Mijn kracht ligt vooral in het verbeteren van de communicatie en het creëren van veiligheid.

 

Ik ben geen zakelijke manager, maar draai niet om de feiten heen. Mijn aanpak is eerlijk, soms confronterend en positief en ik zal er alles aan doen om de sfeer in het team te vergroten/verbeteren, zodat iedereen met veel plezier en passie naar zijn werk gaat. Ik help de mensen om na te denken over de keuzes die ze altijd hebben en over de gevolgen/ consequenties. 

 

Kijk hier voor meer informatie over mijn kennis en werkervaring.

 

 

 

Door de Branding:

 

•    Het werk van een leerkracht is uitdagend en complex. In groepen is er een grote diversiteit aan karakters en persoonlijkheden, waardoor kinderen elkaars gedrag versterken of verzwakken. Het belangrijkste om een goed klimaat in je klas te krijgen, is het bieden van veiligheid. Vaak is die veiligheid aanwezig, maar soms is dat niet het geval. Een leerkracht wordt dan geconfronteerd met een 'moeilijke' groep, die op zoek is naar grenzen. Grenzen bieden veiligheid, met als gevolg een veilig klimaat.

 

Het programma 'Door de branding' is maatwerk en wordt vastgesteld na enkele gesprekken en observaties. Vaste programmaonderdelen zijn: gesprekken met leerkracht, observaties in de klas,lessen samen met leerkracht (omgaan met emoties, weerbaarheidstraining, drama, uiten van gevoelens en behoefte), nazorgprogramma, evaluatie.

 

Het doel van ‘Door de Branding’ is:

 

- Het herstellen van leiding door de leerkracht.
- Het creëren van duidelijkheid in de groep.
- Het bewerkstelligen van een veilige en gezellige sfeer.
- Leerkracht in staat van autonomie.

branding

 

 

Traject:

 

•     Mijn voorstel is om altijd eerst een vrijblijvende afspraak te maken om nader kennis te maken. Hierna kunnen we ook vaststellen of we samen wel verder willen gaan en of het ‘klikt’. Volgens mij is dat namelijk een belangrijke basis! Tevens probeer ik tijdens de eerste kennismaking de hulpvraag helder in beeld te krijgen, zodat ik beter kan beoordelen of ik daarbij hulp kan bieden.

 

Als we samen aan de slag gaan zorg ik voor een plan van aanpak en een inschatting van de kosten. Daarna kunt u definitief kiezen of u met De Badplaats in zee gaat!

 

 

 

 

 

 

Je kunt de wind niet veranderen, je kunt wel zelf bepalen hoe je zeilen staan.